gavel

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z aplikacji mojeUTB oraz 4devices (zwanych dalej Aplikacjami) i w szczególności reguluje:
   1. warunki zawierania i wykonywania umów;
   2. zakres świadczonych usług w ramach Aplikacji;
   3. odpowiedzialność;
   4. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
   1. Administrator (także Administrator danych) – właściciel Aplikacji, czyli firma MATEUSZ STASIŃSKI, ul. Przemysłowa 20/19, 86-010 Koronowo, NIP 5543003063;
   2. Aplikacje - aplikacje prowadzone przez Administratora;
   3. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z aplikacji;
   4. Rejestracja - wypełnienie formularza rejestracyjnego, na podstawie którego zostaje utworzone Konto i zawarta jest umowa z Administratorem na świadczenie usług elektronicznych wskazanych w Regulaminie
   5. Logowanie - proces uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika w celu uzyskania dostępu do Konta.
   6. Konto - odrębna część Aplikacji zabezpieczona loginem i hasłem, udostępniona Użytkownikowi;
   7. Organizacja - odrębna część Aplikacji stanowiąca zbiór zasobów, do których mają dostęp nalężący do niej Użytkownicy;
   8. Umowa - każda umowa zawarta za pośrednictwem Aplikacji między Użytkownikiem a Administratorem;
   9. Strona - każda strona danej umowy - Użytkownik, Administrator;
   10. Urządzenie - odrębna część Aplikacji, odpowiadająca rzeczywistemu urządzeniu, którym zarządza Użytkownik w ramach Organizacji;
   11. Klient - odrębna część Aplikacji, odpowiadająca rzeczywistemu klientowi, którego obsługuje Użytkownik w ramach Organizacji;
   12. Kalendarz Zespołu - odrębna część Aplikacji, w której Użytkownicy w ramach Organizacji mogą zarządzać swoim planem pracy;
   13. Okres Próbny - okres liczony od momentu pierwszej rejestracji Użytkownika, podczas którego korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne.
  3. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników nieodpłatnych i odpłatnych usług związanych funkcjami zapewnionymi w ramach Aplikacji.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  1. W ramach prowadzenia Aplikacji Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie
  2. Aplikacje świadczą usługi drogą elektroniczną tylko zarejestrowanym Użytkownikom.
  3. Po założeniu Konta lub po uzyskaniu Konta Premium Użytkownik może:
   1. tworzyć profile Organizacji;
   2. wprowadzić dane swoich zaświadczeń kwalifikacyjnych w zakresie konserwacji urządzeń;
   3. zapraszać innych zarejestrowanych Użytkowników do swoich Organizacji;
   4. dołączać do Organizacji innych Użytkowników;
   5. zarządzać zasobami swoich Organizacji w zakresie przydzielonych uprawnień;
   6. dodawać, edytować i usuwać Urządzenia do Organizacji;
   7. dodawać, edytować i usuwać Klientów w obrębie Organizacji;
   8. dodawać, edytować informacje o wykonanych przeglądach konserwacyjnych;
   9. dodawać, edytować informacje o odbytych inspekcjach;
   10. dodawać, edytować zadania do Kalendarza Zespołu.
  4. Administrator może dostarczać dodatkowe usługi i funkcjonalności w ramach Aplikacji.
  5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności.
  6. Umowa o świadczenie usług elektronicznych jest zawierana na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym momencie odstąpić od umowy poprzez usunięcie Konta (poprzez przesłanie wiadomości z żądaniem usunięcia konta dowolnym kanałem komunikacji umieszczonym w Aplikacjach.
  7. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub będący przedsiębiorcą na prawach konsumenta w rozumieniu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U. N z 2019 r. poz. 1145) może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W celu skorzystania z tego prawa należy poinformować o tym fakcie Administratora drogą mailową.
  8. Użytkownik zakładając Konto wyraża odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgody na komunikację elektroniczną. Wszelka komunikacja i powiadomienia przewidziane w Regulaminie kierowane będą na adres e-mail Użytkownika podany podczas zakładania Konta. Kwestie przetwarzania danych osobowych w ramach Aplikacji zawarte są w Polityce prywatności.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Aplikacji
  1. Aplikacje są aplikacjami webowymi, dostępnymi pod adresem https://mojeutb.azurewebsites.net oraz https://4devices.eu
  2. Właściwe funkcjonowanie Aplikacji wymaga zainstalowanej nowoczesnej i aktualnej przeglądarki internetowej, jak: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari, Brave.
  3. W celu korzystania z Aplikacji konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz zaakceptowanie ich treści.
  4. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych chcąca korzystać z Aplikacji musi założyc Konto.
  5. W celu dokonania Rejestracji Użytkownika konieczne jest podanie adres e-mail oraz Hasła. Dalsze dane Użytkownik uzupełnia lub podaje w ramach korzystania z Aplikacji.
  6. Korzystanie ze Aplikacji jest bezpłatne w czasie trwania Okresu Próbnego.
  7. Bazowy czas trwania Okresu Próbnego wynosi jeden miesiąc i liczony jest od momentu utworzenia Konta.
  8. Okres Próbny może być bez limitu przedłyżany na prośbę Użytkownika, zgłoszoną dowolnym kanałem komunikacji udostępnionym w Aplikacjach.
  9. O wydłużeniu Okresu Próbnego decyduje Administrator.
  10. Po ustaniu Okresu Próbnego wymagane jest zaakceptowanie indywidualnie uzgodnionego honorarium Administratora.
  11. Honorarium jest wypłacane Administratorowi za udzielenie licencji niewyłącznej na korzystanie z Aplikacji, po ustaniu Okresu Próbnego.
  12. Wysokość honorarium jest ustalana indywidualnie między Administratorem a Użytkownikiem i zależy przede wszystkim od zapotrzebowania Użytkownika. W szczególności ilości Organizacji, które założy użytkownik oraz ilości Użytkowników, którzy będą członkami tych Organizacji.
  13. Jeśli po ustaniu Okresu Próbnego nie nastąpi uzgodnienie honorarium, lub nie zostanie ono zaakceptowane przez Użytkownika, Administrator zablokuje dostęp do Konta.
  14. Korzystanie z Aplikacji wymaga transmisji danych co może wiązać się z opłatą nałożoną przez dostawcę usług internetowych. W żadnym wypadku Administrator nie odpowiada za naliczenie opłat przez dostawcę usług internetowych.
  15. Podczas zakładania Konta na adres mailowy podany podczas Rejestracji zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym do strony, na którą należy przejść, aby potwierdzić Rejestrację.
 4. Zasady korzystania z Aplikacji
  1. Użytkownik powinien zapoznać się z funkcjonalnością Aplikacji i mieć świadomość, że korzysta z Aplikacji na własną odpowiedzialność.
  2. Użytkownik posiadający Konto jest odpowiedzialny za poprawność danych uzupełnionych w trakcie Rejestracji. W przypadku zmiany danych powinien dokonać ich aktualizacji korzystając ze swojego Konta.
  3. W przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta, w tym nieuprawnionego korzystania z Konta przez osobę do tego nieuprawnioną Administrator może zablokować Konto i żądać wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości lub wiarygodnego potwierdzenia umocowania do dostępu do Konta.
  4. Administrator stara się zapewnić niezbędną pomoc przy korzystaniu z Aplikacji. Aby skorzystać z pomocy należy skontaktować się z Administratorem poprzez kanały kontaktowe udostępnione w Aplikacji.
  5. Administrator ma prawo do dokonywania zmian w oprogramowaniu, wprowadzania dodatkowych usług, usuwaniu usług, zmian w wyglądzie Aplikacji.
  6. Administrator informuje, że zastrzega sobie prawo do czasowej dezaktywacji Aplikacji w celu dokonania konserwacji, modyfikacji lub ulepszania Aplikacji. W każdym takim wypadku Administrator dołoży starań by wykonać te czynności w sposób możliwie najmniej dokuczliwy dla Użytkowników.
 5. Odpowiedzialność
  1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W szczególności zakazane jest umieszczanie treści naruszających przepisy prawa oraz prawa osób trzecich.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania w Aplikacji treści wulgarnych, obrażających inne osoby, dyskryminujących z jakiegokolwiek powodu, godzących w dobre imię innych osób, w tym godzące w Administratora lub Użytkowników
  3. W przypadku, gdy Użytkownik umieszcza w ramach Aplikacji treść sprzeczną z zasadami etyki, przepisami prawa bądź zmierzającą do wprowadzenia w błąd, Administrator może usunąć takie treści oraz zablokować lub usunąć Konto.
  4. W przypadku rażącego nieprzestrzegania zasad wynikających z Regulaminu Administrator może zablokować lub usunąć Konto.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego zarządzania Kontem przez Użytkownika zwłaszcza za udostępnianie osobom trzecim przez Użytkownika hasła i innych zabezpieczeń niezbędnych do Rejestracji lub Logowania.
  6. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów Aplikacji w innych celach niż te wskazane w Aplikacji
 6. Reklamacje
  1. Reklamacje związane ze działaniem Aplikacji należy składać korzystając z opcji kontaktowych dostępnych w Aplikacjach.
  2. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.
 7. Informacje dodatkowe
  1. Cała zawartość Aplikacji, w tym tekst, grafika, logotypy, ikony przycisków, obrazy są własnością Administratora i są chronione prawem autorskim.
  2. Wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Aplikacji materiałów wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie przekazana Użytkownikom w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie w Aplikacji lub przesłanie informacji o zmianach w wiadomości mailowej.
  5. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
  6. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników korzystających z Aplikacji przed dniem wejścia w życie zmian.
  7. Użytkownik będący Konsumentem w przypadku sporu z Administratorem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
   1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
   2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
   3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
   4. złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu. Jest to unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Administratora.